top of page

Validering på tannklinikken

Uansett om en reprosesseringsmaskin befinner seg på et stort sykehus, et legekontor eller på en tannklinikk stilles de samme krav til validering av utstyret. Dette er helt uavhengig av klinikkens størrelse – og om foretaket er offentlig eller privat. Alt utstyr skal tilfredsstille relevante krav, og foretaket/avdelingen skal på ethvert tidspunkt kunne legge fram gyldige valideringsrapporter for alle maskinene. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er overordnet myndighet på området, og de presiserer at MDR – regulativet for medisinsk utstyr – er det samme både for tannklinikker og helsevesenet for øvrig, og at sluttbruker (tannlegen/klinikken) er ansvarlig for at validering gjennomføres i henhold til gjeldende EN/ISO-standarder.


Mange tenker at det er tilstrekkelig å få utført service, eller at validering alltid skjer som en del av maskinleverandørens service. Dette stemmer ikke. Service er ikke validering, og gir ingen garanti for at prosessen leverer det ønskede resultat. En validering gir nettopp dette – et klart og reproduserbart bevis på at resultatet er slik det skal være: rene og sterile instrumenter. Svært sjelden er validering en del av maskinleverandørens tilbud til klinikken/praksisen.


Selv om autoklaven eller vaskedekontaminatoren ble kontrollert som del av ferdigstillelse etter produksjon, er ikke dette tilstrekkelig. Den (eller rettere sagt prosessene den vanligvis utfører) skal valideres årlig, der den faktisk brukes. Dette krever riktig kunnskap og riktig måleutstyr. Derfor utføres valideringen vanligvis av eksterne teknikere.


Det er heller ikke som mange tror – at så lenge autkolaven gjør jobben så er det ikke så farlig med vaskedesinfektoren /instrumentvaskeren. Enhver urenhet er fremmedlegemer som ikke har noe på reprosesserte instrumenter å gjøre, og selv usynlig film eller mikroskopiske flekker vil hindre fullstendig sterilisering.


Feilfungerende vaskedesinfektorer og autoklaver er et alvorlig problem, og undergraver i praksis de resultater man kan forvente av ellers adekvat behandling. Tall fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Dekontaminering viser at bare omlag en fjerdedel av kontrollerte autoklaver var uten feil, mens nesten en tredjedel hadde så alvorlige mangler ved steriliseringsprosessen at bruken måtte stanses umiddelbart (Espeland, 2018).

Dette medfører stor fare for pasienter og personell som skal utsettes for eller håndtere instrumenter man forutsetter er rene og sterile.


Fra et pasientståsted vil være naturlig å velge en tannklinikk som kan dokumentere at både service og validering blir utført på alle reprosesseringsmaskiner i bruk.

Med validering fra Valideringsservice får klinikken årlig fornybart valideringsbevis – en attest på at vaske- og steriliseringsprosessene faktisk gir rene og sterile instrumenter. - Trygt for både tannlege og pasient!

For DAC Universal skal både vaskekapasitet og temperatur kontrolleres og dokumenteres. DAC Universal er definert både som vaskedesinfektor og liten autoklave, og skal derfor valideres årlig i henhold til både EN ISO15883 og EN ISO17665. Dermed skal både vaskekapasitet og temperatur kontrolleres og dokumenteres. I tillegg bør ledeevnen (konduktiviteten) i vaskevannet kontrolleres – dette for å ha kontroll på at det ikke kan dannes avleiringer som skader finmekanikken i vinkelstykkenes hurtigroterende deler.


For tannhelsesektoren – som i enda større grad enn i andre deler av helsevesenet også må forholde seg både til pasientenes lommebok og frykt – er det både et kvalitetsstempel og et markedsføringsverktøy å kunne dokumentere at alle de lovpålagte og nødvendige tiltak for å forhindre smitteoverføring mellom pasientene er iverksatt.Les faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis.

Dokumentrettighetene tilhører de utstedende instanser.1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page