Portrett av en ung lege

Valideringsservice gir deg full kontroll på sterilsentralen!

Til nå det ikke vært lett å oppfylle gjeldende krav til kontroll og validering av klinikkens vaske- og steriliseringsprosesser – rett og slett fordi ingen har tilbudt tjenesten. Det har heller ikke vært god informasjon fra myndighetene om hvilke retningslinjer som gjelder for dette viktige området. 

Valideringsservice er oppdatert på gjeldende standarder, og sitter på moderne utstyr for validering av alle vaske- og steriliseringsprosesser. Vår TÜV-sertifiserte software evaluerer alle relevante aspekter ved prosessene – slik at du kan være sikker på at maskinene dine leverer rene, sterile og trygge instrumenter. 

 

Vi kommer også med tips, råd og forbedringsforslag til hvordan prosedyrer og rutiner for reprosessering, pakking og oppbevaring av sterilt gods kan gjøre klinikken din enda renere og tryggere for både pasienter og ansatte. 

Hva innebærer "validering" av vaske- og steriliseringsprosesser?

Det eneste som kan vise at vaske- og steriliseringsprosesser faktisk gir det ønskede resultat, er en såkalt prosessvalidering. En validering skal tydelig demonstrere at prosesser, utstyr, materialer, arbeidstrinn eller systemer faktisk fører til de nødvendige resultater. På klinikken er det vask, desinfeksjon og sterilisering av instrumentene som skal valideres. 

Slik validering er en sentral og nødvendig del av klinikkens arbeid med smittevern, og skal lede til en valideringsrapport: Pasientene bør kunne få se dokumentasjon på at de ikke utsettes unødig for bakterier og virus fra klinikkens øvrige klienter, via instrumentene som benyttes. 

For eksempel innebærer validering av en autoklave flere kjøringer med testlaster som minst tilsvarer belastningen den vanligvis kjøres med, samt at lasten skal bestå av den type instrumenter som vanligvis steriliseres i maskinen. For å evaluere prosessens resultater brukes spesialtilpassede dataloggere og dertil egnet programvare som oppretter en rapport med resultatet "bestått" eller "ikke bestått", samt dybdeinformasjon om prosessen informasjon som også er nyttig for en tekniker som skal feilsøke på en maskin som ikke leverer som forventet. 

Service er ikke validering

Det er lett å tenke at så lenge service og ettersyn utføres på maskinparken, så er alt under kontroll. Dette stemmer ikke. En vellykket validering skal gi klare beviser på at sluttresultatet er sterile og trygge instrumenter. Derfor er det ikke maskinens komponenter som testes, men prosessen maskinen er laget for å utføre. En validering må derfor også inkludere måten maskinen brukes på. 

Hvilke maskiner skal prosessvalideres? 

I følge internasjonale og europeiske standarder (hhv. ISO og EN) gjelder følgende: 

  • Alle (store og små) autoklaver skal valideres årlig ihht. prosedyrene beskrevet i EN ISO17665/13060

  • Alle vaskedesinfektorer skal valideres årlig ihht. EN ISO 15883-1

Både autoklave og vaskedesinfektor skal valideres. 

Hvordan står det til med reprosesseringsmaskinene på klinikkene? 

En sammenstilling gjort av Nasjonalt Kompetansesenter for Dekontaminering i 2018 viste at kun en fjerdedel  av de kontrollerte autoklavene var feilfrie, og at nær en tredjedel (!)  leverte så dårlige resultater at bruken av maskinen måtte stoppes umiddelbart. Utvalget var riktignok lite, og tallene gjelder stort sett maskiner på sykehus – men det er ingen grunn til å tro at tallene ikke er representative: mye kan gå galt i en tilsynelatende velfungerende maskin, slik at resultatet ikke blir slik man gjerne tar for gitt. 

Hvem må validere maskinene sine?

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) er klare på at regulativet for medisinsk utstyr (MDR) gjelder hele helsevesenet. Alle klinikker som behandler mennesker må dermed validere vaske- og steriliseringsprosessene sine uavhengig av størrelsen på virksomheten. Om klinikken er privat eller offentlig spiller heller ingen rolle. 

Hvem er ansvarlig?

DSB sier videre at mens det er produsenten av utstyret som har ansvar for at maskinene er egnet til å gjøre jobben de er beregnet for, samt å sørge for en manual som beskriver bruk, service og validering, er det sluttbruker (i sisten instans legen selv) som sitter med ansvaret for å velge rett maskin, bruke den riktig samt sørge for at både service og validering utføres i henhold til normer og faglige retningslinjer. 

Hvordan kan du sikre deg?

Med en tredjeparts validering kan du være trygg på at reprosessert utstyr faktisk er sterilt, samt på at du følger standarder og faglige anbefalinger.

SPØR OSS OM TILBUD PÅ TREDJEPARTS VALIDERING!

Fyll ut skjemaet under så sender vi deg uforpliktende tilbud. Alle opplysninger behandles konfidensielt. 

Valideringsbevis.jpg
 
Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Takk! Vi kontakter deg så snart som mulig med svar på din forespørsel.